KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОБЩИНА ПЛОВДИВ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Източник: http://op.plovdiv.bg

„Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2” Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството”

Източник: http://op.plovdiv.bg

 

Файлове за сваляне

Документи


Галерия

Уеб сайт от