KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Писмо от МРРБ - отговор на писмото на УС на КАБ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

ОТНОСНО: Изм. и доп. на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обнародвани в ДВ. бр. 93 от 11.11.2014 г. и ДВ. бр. 102 от 12.12.2014 г. и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Файлове за сваляне

Отговор МРРБ
Запитване КАБ


Галерия

Уеб сайт от